top of page

Årsmöte 15/2 2023


Varmt Välkommen till Årsmötet på Kämpinge Vattensportklubb 2023!


Vi hoppas att du kan medverka vid detta viktiga möte för KVSK! Förutom att välja ny styrelse och så kommer arrendeavtalet upp som ytterst viktig punkt där styrelsens mandat beslutas. Vi ser också tillbaka på 2022 och framåt på 2023.

Datum: onsdag 15/2 2023, 19.00- ca 20.30 Plats: Gärna fysiskt i klubbhuset på Fiskarevägen men även möjligt att vara med digitalt via teams. Anmäl dig (helst) i förväg på simple signup så vi vet hur många som kommer på: https://simplesignup.se/event/201401 OBS! Länk till mötet skickas dagen innan till de som anmält sig till att vara med digitalt. Handlingar finns att tillgå vid årsmötet, kom gärna en stund innan och läs igenom dessa. Fika till självkostnadspris. Lite information om du medverkar digitalt i mötet: Pröva gärna att logga in en stund innan. Vi öppnar mötet cirka 18.45. Om du inte kommer in, kontakta Per-Håkan Herdenberg . Ansluta gärna med ditt fullständiga namn (röstlängd). Teams funkar allra bäst genom webbläsaren Google Chrome, mindre bra med Safari och Explorer. Ha gärna ljudet av, kamera på under mötet. Dagordning: 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Val av a/ ordförande och b/sekreterare för mötet. 4 Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet 5 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 6 Fastställande av dagordning 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret. 8 Revisorernas berättelse 9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott. 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 11 Val av KVSK:s styrelse 2023 a) Ordförande, för tiden av ett år b) Tre ledamöter, för tiden av två år c) Två suppleanter, för tiden av ett år d) Revisorer, 2 personer e) Valberedning, 1-2 personer 12 Förslag som väckts och inlämnats av röstberättigad medlem minst 3 veckor före mötet. 13 Arrendet: Avtalet med markägaren löper ut mars 2023. Förhandling om arrendeavtalet pågår med markägaren. Årsmötets mandat till styrelsen bestäms. 14 Medlemsavgifter: Styrelsens mandat angående höjning av medlemsavgifter för 2023 för att balansera en höjning av markarrendet 15 Information och diskussionsfrågor a) Året som gått b) Säsongen 2023 c) Framtida verksamheter d) Klubbhuset mm e) Verksamhets- och ansvarsområden 15 Övriga frågor a) Uppstartsdag och fixardag mm b) Övrigt 16 Mötet avslutas Information om betalning av medlemsavgifter kommer att skickas ut under våren. Varmt Välkomna till ett viktigt möte för KVSK och för alla (även blivande) medlemmar.

38 visningar

Kommentarer


Relaterade nyheter:
bottom of page